Termeni și condiții

Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care se colectează, utilizează şi gestionează informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pe website-urile https://snvgh.ro, https://confdermasibiu.ro, http://r7g.ro, https://zms.ro, https://calcool.ro și subdomeniile care aparțin de aceste domenii. Site-urile menționate sunt proprietatea: GAEN Collegium CUI: RO 37387047 J35/499/2017 Cisnadie, Str. Octav Doicescu, nr.31, Sibiu GAEN Collegium se angajează să protejeze şi să vă respecte confidențialitatea datelor, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 și Legea 190/2018. GAEN Collegium poate cesiona drepturile de administrare ale website-urilor unor operatori economici care sunt furnizori de servicii specifice în acest sens. În acest sens GAEN Collegium a cesionat zms.ro si snvgh.ro catre SC MCD CABINET SRL, CUI 37539595. În cazul în care trebuie să ne contactați în legătură cu informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sau aveți întrebări referitoare la prezentul document, vă rugăm să folosiți următoarele date de contact: Adresa: Str. Octav Doicescu, nr.31, C2, Cisnadie, Sibiu, 555300, România Telefon: +40770 194 196 E-mail: office@gaen.ro Contactarea responsabilului cu protecția datelor se poate realiza la următoarea adresă de e-mail: protectiadatelor@gaen.ro

A. Datele personale

Prin „date personale” se face referire la datele unice individuale, adică orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, referitoare la nume, adresă, Cod Numeric Personal, IP sau număr de telefon. Întotdeauna, când solicităm datele dumneavoastră personale, vom explica scopul pentru care sunt necesare, unde se păstrează datele și cine are acces la acestea. Pe această cale, vă informăm că oricând doriți, vă punem la dispoziție informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră și faptul că acestea pot fi șterse, dacă solicitați expres acest lucru. Site-urile noastre colectează informații de la vizitatori în mod direct sau indirect. Informațiile furnizate în mod direct sunt cele care vi se solicită în mod expres la înregistrarea pe site. În mod indirect, se colectează informații prin intermediul modulelor de tip cookies. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați Politica de Cookies.

B. Ce tip de date personale colectăm și pentru ce

Datele cu caracter personal colectate în mod direct, în funcție de interacțiunile cu site-urile noastre, sunt următoarele:

 1. Nume și prenume
 2. Data nașterii
 3. CNP
 4. Profesia
 5. Locul de muncă și funcția ocupată
 6. CUIM (Codul Unic de Înregistrare al Medicului)
 7. Localitatea de domiciliu
 8. Număr de telefon
 9. Adresa de e-mail
 10. Imaginea și vocea
 11. Informații cu caracter bancar – date carduri bancare

Datele de mai sus vor permite GAEN Collegium să vă țină la curent cu activitatea companiei și cu evenimentele cu profil medical organizate, prin transmiterea pe e-mail a newsletter-ului sau prin update-uri transmise telefonic. Nu veți primi informații sau notificări pentru care nu v-ați dat acordul expres, la momentul înregistrării. Informațiile vor fi folosite, de asemenea, pentru facturarea serviciilor și a produselor achiziționate. În cazul în care solicitați facturarea către o persoană juridică, vă vom solicita datele de identificare ale respectivei persoane juridice. Informațiile bancare vor fi colectate pentru serviciul de plată online. În cazul în care selectați opțiunea de a achita online cu un card bancar, este important să stiți că această operațiune se desfășoară într-un mod sigur pe site-ul pus la dispoziție de procesatorul de plăți. De asemenea, vom folosi datele dumneavoastră în vederea acordării creditelor de educație continuă (medicală sau farmaceutică) de către organizațiile profesionale abilitate în acest sens, ca urmare a participării dumneavoastră la evenimentele organizate de noi. Menționăm că informațiile personale, de exemplu numele, prenumele, data nașterii, localitatea, profesia, locul de muncă și functia, CUIM-ul,  sunt expres solicitate de organizațiile profesionale abilitate de lege să acorde creditele de educație medicală, iar refuzul dumneavoastră de a accepta prelucrarea informațiilor de mai sus, atrage automat imposibilitatea acordării acestora. În cadrul evenimentelor cu caracter științific-medical organizate, există posibilitatea prelucrării datelor dumneavoastră personale, cum ar fi imaginea, comportamentul și vocea, prin realizarea de materiale video/audio/foto (în forma inițială sau într-o formă adaptată, modificată, transformată ori completată a materialului filmat) în vederea desfășurării de activități de marketing, publicitate și promovare a evenimentului organizat de GAEN Collegium și partenerii contractuali, agenții de presă sau sponsorii evenimentului. Această prelucrare a datelor este fundamentată pe interesul legitim al GAEN Collegium de a asigura promovarea și prezentarea evenimentelor organizate. Prin participarea la un eveniment, indiferent că aceasta participare se face în baza unei invitații sau în temeiul unui contract încheiat cu GAEN Collegium, dumneavoastră, în calitate de participant la eveniment, vă dați acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale. În același timp, sunteți de acord că ați fost informat cu privire la dreptul nerestricționat al GAEN Collegium de a utiliza/ exploata/ distribui/ vinde imaginile și fotografiile realizate în cadrul evenimentului la care luați parte, în scopuri comerciale sau non-comerciale, în special în vederea promovării evenimentelor organizate, inclusiv în conditiile în care aceste materiale conțin datele dumneavoastră personale. Materialele audio/video/foto pot fi încărcate pe platforme și aplicații de socializare, de exemplu Facebook, care dețin propria Politică de Confidențialitate. Pentru a vă informa cu privire la aceasta, puteți accesa următorul link:  https://www.facebook.com/about/privacy .

C. Politica privind anularea înregistrării și rambursarea taxei de participare

În cazul exercitării de către participantul înscris a dreptului de denunțare unilaterală a prezentului contract de adeziune prin notificarea anulării înregistrării, trimisă pe adresa oficială a evenimentului, dacă această notificare se formulează cu cel mult 30 de zile înainte de data de începere a evenimentului, taxa de participare va fi returnată în procent de 50%, diferența reprezentând contravaloarea estimată de comun acord a eforturilor organizatorice în natură și financiare pe care organizatorii le-au făcut deja sau trebuie în continuare să le facă, neputându-le evita sau recupera. În cazul transmiterii notificării de anulare a înregistrării cu mai puțin de 30 de zile înainte de data de începere a evenimentului, taxa de participare achitată nu mai poate fi returnată, pentru că natura costurilor organizatorice specifice evenimentului face ca ele să fie deja efectuate sau să existe obligația alocării lor fără posibilitate de anulare sau recuperare. Prin excepție de la prevederile din paragrefele precedente înlocuirea unui participant cu o persoană încă neînscrisă ca participant, notificată pe adresa oficială a evenimentului de respectivul participant renunțător și care se înscrie și achită taxa, dă participantului renunțător dreptul la restituirea integrală a taxei plătite de el, dacă înlocuirea se face cu cel mult 30 de zile înainte de data de începere a evenimentului. În cazul anulării sau amânării evenimentului din cauze neimputabile firmei organizatoare, dar nici participantului sau unui terț, ci încadrabile în categoria „caz fortuit” sau „forță majoră” astfel cum acestea sunt definite de Codul Civil, precum și în cazul în care participantul nu mai poate ajunge sau participa la eveniment din motive încadrabile în categoria „caz fortuit” sau „forță majoră”, participantul are dreptul să opteze pentru reportarea taxei pentru noua perioada de organizare a evenimentului, pentru ediția următoare sau pentru un eveniment similar oferit de organizator, sub formă de menținere a înscrierii pentru evenimentul decalat, înscrierea la ediția următoare sau la un eveniment similar prin modificarea obiectului contractului de participare sau acordarea unui voucher ce permite o înscriere ulterioară la un asemenea eveniment, fără plata unei noi taxe, sau plata doar a unei diferențe. În cazul în care participantul nu poate sau nu dorește să opteze pentru reportarea taxei în cazurile prevăzute la acel punct, taxa de participare îi poate fi restituită în procent de maximum 50%, în funcție de contravaloarea eforturilor organizatorice în natură și financiare pe care organizatorii le-au făcut deja sau trebuie în continuare să le facă, neputându-le evita sau recupera. Contravaloarea comisioanelor bancare datorate de organizator pentru returnarea taxei de participare se suportă de către beneficiarul restituirii și se rețin din suma de restituit atunci când procedurile bancare nu permit stabilirea perceperii lor exclusiv de la beneficiar.

D. Transmiterea Datelor Personale

Datele dumneavoastră pot fi transmise unor terțe părți, astfel:

 1. Autorități publice (ANAF etc.) sau alte entități care prestează servicii publice (Jandarmerie, Poliție, instanțe de judecată sau arbitrale, executori judecătorești, etc.), dacă este necesar, potrivit legii sau ordinii publice, la solicitarea acestora;
 2. Împuterniciți care prestează servicii și prelucrează date în baza unui contract cu GAEN Collegium (cum ar fi servicii de producție, servicii fotografice, agenții de marketing și/sau alte servicii necesare realizării și utilizării materialelor foto/video/audio, servicii de contabilitate);
 3. Organizații profesionale abilitate de lege să acorde credite de educație medicală continuă
E. Termenul de păstrare a Datelor Personale – perioada de retenție

Datele Personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute mai sus sau pe perioade mai lungi, în măsura în care acestea sunt impuse de lege, cu excepția cazului în care vă exercitați dreptul la opoziție, conform Regulamentului nr. 679/2016 (GDPR).

F. Drepturile persoanelor ale căror date sunt colectate

Conform prevederilor din Regulamentul 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare și acces;
 2. Dreptul de rectificare, ştergere sau de restricţionare a prelucrării;
 3. Dreptul de a nu fi supuși unei decizii bazate doar pe procesarea automatizată;
 4. Dreptul la portabilitatea datelor;
 5. Dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, aveți posibilitatea de a ne adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa menționată mai sus. Termenul legal în care putem răspunde solicitării dumneavoastră este de 30 de zile calendaristice. De asemenea, aveți dreptul să vă adresați cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, Tel. +40 318 059 211.

G. Securitatea datelor personale

GAEN Collegium, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă și garantează securitatea informațiilor cu caracter personal pe care le transmiteți. Sunt implementate o serie de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Site-urile menționate în prezenta politică sunt securizate SSL, asigurând confidențialitatea comunicației prin internet, creând astfel o conexiune securizată, în momentul transmiterii de informații cu caracter personal. Prezenta Politică de Confidențialitate este supusă revizuirii periodice, în scopul îmbunătățirii protecției pe care o asigurăm datelor dumneavoastră, și, în consecință, vă rugăm să o revizitați ocazional pentru a fi la curent cu versiunea actualizată. Ultima revizuire a avut loc în februarie 2023.